| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ADDIE модел (redirected from АДИИВ (ADDIE) модел)

Page history last edited by Славица Јурић 11 years, 3 months ago

 

ADDIE модел (акроним од енг. Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation = анализа, дизајн, израда, имплементација, вредновање - АДРПВ) је један од широко прихваћених генеричких модела инструкционог дизајна којег је могуће успешно применити у различитим областима наставе и учења.  АДДИЕ модел претпостваља употребу образовних технологија и даје основне смернице за успешну имплементацију инструционог дизајна. Модел је провобитно развијен на Државном Универзитету у Флориди (Eng. State University of Florida), док је у потоњим годинама био усавршаван кроз праксу и на основу емпиријских истраживања.  ADDIE модел пружа наставницима динамичан и интерактивни концептуални оквир који води ка креирању и сагледавању целовитости наставних активности и процеса учења у формалном систему образовања.

 

 

ADDIE Model pdf
Found at ebookbrowse.com

 

 

 

ADDIE модел састоји се из следећих пет фаза:

1)      анализа ситуације;

2)      дизајнирање наставних активности и материјала;

3)      израда наставних садржаја;

4)      имплеметација, и

5)      вредновање (евалуација).

Анализа

Сврха почетне фазе је анализа контекста наставе и одређивање општих циљева које се желе постићи у наставној јединици.  Детаљно се преиспитује шири контекст релевантан за процесс учења, што укључује елементе попут: а) ко су ученици и која су њихова предзнања; б) шта се жели постићи активностима на часу; ц)  сагледавају се баријере (нпр. компјутерска писменост, познавање рада у неком од наменских софтвера, итд.) и лимитирајући фактори релизације појединачних наставних активности; д) како ће се наставни садржај доставити студентима (у којој форми, које ће се технлогије користити, итд.);  као и е) временска ограничења наставаних ативности.

Дизајн

 У овој фази се дефинишу појединачни циљеви наставе у оквиру тематске јединице, инструменти евалуције, практичне вежбе, садржај наставе, и врши се одабир конкретних алата који ће се користити при релизације наставних активности, као и мултимедијалних наставних сарџаја у вези тематском јединицом.

Развој (разрада)

Фаза израде укључује сет практичних активности усмерених ка креирању неопходних садржаја, наставних вежби, инструмената евалуације, креирање презентација и мултимедијалног садржаја, подешавање неопходне опреме и програма који ће бити коришћени у настави, и коначно тестирање функционалности опреме и програма.

Примена (имплементација)

Реализација активности и садржаја наведених у претходим фазама је садржај ове фазе. Током имплементације наставници и ученици се припремају за корићење програма и опреме која је неопходна за релизацију наставних активности.

Вредновање (евалуација)

Ова фаза се састоји од формативне и сумативне еваулације.  Формативна евалуација је присутна у свакој од наведих фаза ADDIE модела са циљем да унапреди процес имплементације целокупног модела.  Сумативна евалуација подразумева примена специфичних критеријма из наставне области са циљем утврђивање степена у коме су студенти овладали наставним садржајем.

 

Примена основних принципа инструкционог дизајна представљених кроз ADDIE модел, омогућава наставницима систематичан приступ у креирању наставних активнисти подржаних различитим технологијама и програмима.  ADDIE модел се уз незнатне модификације може успешно примети у било којој од наствних области на основном и средњошколском нивоу.  Коначно, ADDIE модел нуди концептуални оквир који претпоставља интеграцију образовних технологија и програма у наставним активностима. 

 

Славица Јурић

 

Вебографија

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.