| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

ADDIE модел (redirected from АДИИВ (ADDIE) модел)

Page history last edited by Славица Јурић 9 years, 7 months ago

 

ADDIE модел (акроним од енг. Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation = анализа, дизајн, израда, имплементација, вредновање - АДРПВ) је један од широко прихваћених генеричких модела инструкционог дизајна којег је могуће успешно применити у различитим областима наставе и учења.  АДДИЕ модел претпостваља употребу образовних технологија и даје основне смернице за успешну имплементацију инструционог дизајна. Модел је провобитно развијен на Државном Универзитету у Флориди (Eng. State University of Florida), док је у потоњим годинама био усавршаван кроз праксу и на основу емпиријских истраживања.  ADDIE модел пружа наставницима динамичан и интерактивни концептуални оквир који води ка креирању и сагледавању целовитости наставних активности и процеса учења у формалном систему образовања.

 

 

ADDIE Model pdf
Found at ebookbrowse.com

 

 

 

ADDIE модел састоји се из следећих пет фаза:

1)      анализа ситуације;

2)      дизајнирање наставних активности и материјала;

3)      израда наставних садржаја;

4)      имплеметација, и

5)      вредновање (евалуација).

Анализа

Сврха почетне фазе је анализа контекста наставе и одређивање општих циљева које се желе постићи у наставној јединици.  Детаљно се преиспитује шири контекст релевантан за процесс учења, што укључује елементе попут: а) ко су ученици и која су њихова предзнања; б) шта се жели постићи активностима на часу; ц)  сагледавају се баријере (нпр. компјутерска писменост, познавање рада у неком од наменских софтвера, итд.) и лимитирајући фактори релизације појединачних наставних активности; д) како ће се наставни садржај доставити студентима (у којој форми, које ће се технлогије користити, итд.);  као и е) временска ограничења наставаних ативности.

Дизајн

 У овој фази се дефинишу појединачни циљеви наставе у оквиру тематске јединице, инструменти евалуције, практичне вежбе, садржај наставе, и врши се одабир конкретних алата који ће се користити при релизације наставних активности, као и мултимедијалних наставних сарџаја у вези тематском јединицом.

Развој (разрада)

Фаза израде укључује сет практичних активности усмерених ка креирању неопходних садржаја, наставних вежби, инструмената евалуације, креирање презентација и мултимедијалног садржаја, подешавање неопходне опреме и програма који ће бити коришћени у настави, и коначно тестирање функционалности опреме и програма.

Примена (имплементација)

Реализација активности и садржаја наведених у претходим фазама је садржај ове фазе. Током имплементације наставници и ученици се припремају за корићење програма и опреме која је неопходна за релизацију наставних активности.

Вредновање (евалуација)

Ова фаза се састоји од формативне и сумативне еваулације.  Формативна евалуација је присутна у свакој од наведих фаза ADDIE модела са циљем да унапреди процес имплементације целокупног модела.  Сумативна евалуација подразумева примена специфичних критеријма из наставне области са циљем утврђивање степена у коме су студенти овладали наставним садржајем.

 

Примена основних принципа инструкционог дизајна представљених кроз ADDIE модел, омогућава наставницима систематичан приступ у креирању наставних активнисти подржаних различитим технологијама и програмима.  ADDIE модел се уз незнатне модификације може успешно примети у било којој од наствних области на основном и средњошколском нивоу.  Коначно, ADDIE модел нуди концептуални оквир који претпоставља интеграцију образовних технологија и програма у наставним активностима. 

 

Славица Јурић

 

Вебографија

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.